Förskolans styrdokument

I och med förändringen av skollagen 1 juli 2011 är förskolan en egen skolform. Det innebär att förskolan är första steget i vårt utbildningssystem och i det livslånga lärandet.
Du kan läsa Skollagen kapitel 8 handlar om förskolan.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. (PDF, 377 KB)

Vårt arbete styrs av läroplanen för förskolan, Lpfö98 som reviderades 2016.