APL-certifiering

Handledarutbildning från Skolverket

APL yrkesutbildning

Vi på vår förskola har utbildade handledare som tar emot Barnskötarelever.

Handledarutbildningen består av fyra moduler.

1. Jag och eleven

Den första modulen handlar om hur handledaren kan förbereda sig inför elevens apl-period genom att ta reda på vem eleven är vad gäller till exempel bakgrund, intressen och framtidsplaner. I samband med det får handledaren reflektera över hur det är att vara ny på jobbet. Handledaren får också möta några personer med olika attityder och värderingar till yrkeslivet samt reflektera över sin egen yrkesidentitet och yrkeskulturen på arbetsplatsen.

2. Vara förberedd

Den andra modulen handlar om vad apl innebär och ger handledaren en ökad kunskap och förståelse för handledarrollen. Här klargörs och diskuteras fördelningen av ansvaret mellan handledaren, läraren och eleven. Handledaren får fundera över hur eleven kan tas emot på ett välkomnande sätt och ta del av exempel på hur planeringen av apl-perioden kan gå till. Det ingår också att få en inblick i arbetsmiljöfrågor, gymnasial yrkesutbildning och skolans värdegrund.

3. Handleda och lära

Den tredje modulen handlar om förutsättningar för lärande och hur lärande sker i ett socialt samspel. Handledaren får pröva reflektiva samtal som en metod för lärande och utveckling. Här ges också tips på hur eleven kan inspireras och engageras och samtidigt utmanas i sin yrkesutbildning. 

4. Följa upp och återkoppla

Den fjärde modulen handlar om vikten av att kontinuerligt följa upp och ge återkoppling på elevens arbete. Här ges vägledning i hur konstruktiv återkoppling kan ges och bli en del i elevens lärande. Handledaren får också ta del av ett exempel på trepartssamtal i slutet av apl-perioden där elevens kunskapsutveckling blir synlig genom lärarens ledning av samtalet.

På vår förskola tar vi emot elever från gymnasieutbildningen barn och fritid. 

Uppdaterad: